ارزش‌های ما

شرکت ساتراپ جنوب در راستای ماموریت خود با بکارگیری دانش روز، رعایت اخلاق حرفه ای و درک مسئولیت های اجتماعی برای تامین هرچه بهتر خواسته های کارفرمایان و دستیابی به توسعه پایدار فعالیت می کند. همچنین این شرکت به منظور افزایش مزیت رقابتی و بهینه سازی منابع و مصارف، کلیه اقدامات خود را در راستای اهداف ذیل جهت گیری و هدایت می نماید: 

1-استاندارد سازی و بهبود مستمر کلیه فرآیندها و تبدیل شدن به یک شرکت چابک و دانش محور در راستای افزایش هرچه بیشتر بهره وری

2- استقرار و بهره گیری از سیستم ها و ابزارهای نوین مدیریتی، پشتیبانی و نظارت کلان بر اجرای آنها

3- توسعه بازار از طریق شناسایی بسترهای مناسب سرمایه گذاری و جذب مشارکت در حوزه کسب و کارهای موجود در سطح کشور و منطقه

4- افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان شرکت از طریق شناسایی دقیق نیازها و انتظارات آنها

5- اجرا و حفظ الزامات قانونی، برنامه ریزی و اقدام منظو در جهت کاهش پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیت های شرکت و پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی

6- حمایت از تفکر خلاق و نوآور و تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی

7- توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت

8- توسعه تفکر برد برد در روابط فردی، سازمانی و پروژه ها

اسکرول به بالا