پروژه‌های در دست اجرا

پروژه احداث کارخانه جمع‌آوری و تزریق گازهای همراه بنگستان و لب سفید به صورت EPC

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (NISOC)

در مجاورت واحد بهره برداري لب سفید در 50 کیلومتري شمال شرقی دزفول

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در نظر دارد با تزریق گازهاي حاصل از واحد بهره برداري نفت لب سفید، از سوزاندن گازهاي همراه جلوگیري کند. براي این منظور با اضافه کردن یک واحد جمع آوري و تزریق گاز، گازهاي تولیدي از واحد بهره برداري نفت لب سفید (گازهاي تولیدي از ردیف لب سفید پلنگان) را جمع آوري و جهت تزریق فشارافزایی نماید. همچنین شیرین سازي نفت ترش پلنگان نیز مد نظر قرار داشته که این مهم بر عهده شرکت ساتراپ جنوب قرار گرفته است.

پروژه احداث مجموعه تفکیک و تقویت فشار پارسی (آبسیلاب) به صورت EPC

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (NISOC)

میدان نفت پارسی در 150 کیلومتری جنوب شرقی اهواز

با توجه به تغییر و افزایش GOR سیال تولیدی از تعداد 12 حلقه چاه های کم فشار میدان پارسی، احداث یک مجموعه تفکیک و تقویت فشار در دستور کار شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرار گرفته است که شرکت ساتراپ جنوب به عنوان پیمانکار منتخب در پروژه مذکور مشغول فعالیت می باشد.

اسکرول به بالا